Back to Covid-19 Data page

The epidemic of 2019-novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future

10.1016/j.micinf.2020.02.002

Jin-Yan Li, Zhi You, Qiong Wang, Zhi-Jian Zhou, Ye Qiu, Rui Luo, Xing-Yi Gea

Article

bat
pangolins
nelfinavir
pitavastatin
perampanel
praziquantel