Back to Covid-19 Data page

Data supporting figures, tables and supplementary information in the published article: Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11954889.v1

Xiuyuan Ou Yan Liu Xiaobo Lei Pei Li Dan Mi Lili Ren Li Guo Ruixuan Guo Ting Chen Jiaxin Hu Zichun Xiang Zhixia Mu Xing Chen Jieyong Chen Keping Hu Qi Jin Jianwei Wang Zhaohui Qian

dataset