Back to Covid-19 Data page

Computational Prediction of Mutational Effects on the SARS-CoV-2 Binding by Relative Free Energy Calculations

https://doi.org/10.26434/chemrxiv.11902623.v2

Junjie Zou Jian Yin Lei Fang Mingjun Yang Tianyuan Wang Weikun Wu Peiyu Zhang

preprint