Back to Covid-19 Data page

Comparison of CT images between survival group and mortality group.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230548.g002

Mingli Yuan, Wen Yin, Zhaowu Tao, Weijun Tan, Yi Hu

Figure