Back to Covid-19 Data page

Comorbidity and its impact on 1590 patients with Covid-19 in China: A Nationwide Analysis

https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/03/17/13993003.00547-2020.figures-only

Wei-jie Guan, Wen-hua Liang, Yi Zhao, Heng-rui Liang, Zi-sheng Chen, Yi-min Li, Xiao-qing Liu, Ru-chong Chen, Chun-li Tang, Tao Wang, Chun-quan Ou, Li Li, Ping-yan Chen, Ling Sang, Wei Wang, Jian-fu Li, Cai-chen Li, Li-min Ou, Bo Cheng, Shan Xiong, Zheng-yi Ni, Jie Xiang, Yu Hu, Lei Liu, Hong Shan, Chun-liang Lei, Yi-xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-hua Hu, Peng Peng, Jian-ming Wang, Ji-yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-jian Zheng, Shao-qin Qiu, Jie Luo, Chang-jiang Ye, Shao-yong Zhu, Lin-ling Cheng, Feng Ye, Shi-yue Li, Jin-ping Zheng, Nuo-fu Zhang, Nan-shan Zhong, Jian-xing He on behalf of China Medical Treatment Expert Group for Covid-19